Služby

Pozůstalostní řízení

 • Notářka JUDr. Ing. Vanda Pirková je pověřována jako soudní komisařka Obvodním soudem pro Prahu 7 k provedení úkonů v řízeních o pozůstalosti, kdy měl zemřelý v době smrti evidováno místo trvalého pobytu v obvodu Prahy 7 a narodil se v druhém čtvrtletí kalendářního roku, tedy v rozmezí od 1. dubna do 30. června.
 • formulář Plné moci ke stažení

Závěti a jiná pořízení pro případ smrti

 • listina o vydědění
 • dědická smlouva
 • ustanovení opatrovníka pro případ vlastní nezpůsobilosti

Převody nemovitostí

 • kupní a darovací smlouvy včetně úschovy peněz či listin
  • zřízení věcných břemen

Manželské smlouvy

 • předmanželská smlouva
 • smlouva o úpravě zákonem stanového rozsahu společného jmění manželů (zúžení či rozšíření společného jmění manželů, režim oddělených jmění)

Obchodní korporace

 • zakládání, změny, přeměny a likvidace obchodních korporací – společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, bytová družstva atd.
 • přímý zápis do obchodního rejstříku

Další právnické osoby

 • ústav, nadace, nadační fond, spolek společenství vlastníků jednotek

Zástavní právo

 • zástavní smlouvy
 • zápis do rejstříku zástav

Notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti

 • V případě nesplnění závazku dlužníka může věřitel rovnou požádat soudního exekutora o exekuci dlužníkova majetku. Před nařízením exekuce není tedy třeba absolvovat soudní řízení, které může trvat i několik let. Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti je vhodné sepsat zejména v případě zápůjčky peněz či úvěru, ale také v případě nájemní smlouvy, kdy při splnění podmínek specifikovaných v notářském zápisu má pronajímatel možnost přímo se domáhat vyklizení nemovitosti.

Notářské úschovy

 • úschova peněz či listin
 • Sepisuje-li notář ve formě notářského zápisu i kupní smlouvu, činí odměna notáře za související úschovu pouze jednu desetinu běžné odměny.

Osvědčování právně významných skutečností

 • osvědčení stavu nebo děje zejména pro zajištění důkazů pro sporná a jiná řízení (osvědčení stavu webových stránek aj.)

Ověřování podpisů a listin

 • pro ověření v rámci ČR se není nutné předem objednávat
 • pro ověření do zahraničí nebo v případě většího počtu ověřovaných dokumentů je třeba se předem objednat

CZECH point

 • výpis z veřejných rejstříků (obchodní, spolkový, nadační, rejstřík, rejstřík ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností)
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z katastru nemovitostí a jiné
 • konverze dokumentů